sales book nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sales book nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sales book giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sales book.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sales book

    * kinh tế

    cuộc chiến bán hàng