salesroom nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salesroom nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salesroom giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salesroom.

Từ điển Anh Việt

 • salesroom

  /'seilrum/ (salesroom) /'seilrum/

  * danh từ

  phòng bán đấu giá

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • salesroom

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  phòng bán đấu giá

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • salesroom

  Similar:

  showroom: an area where merchandise (such as cars) can be displayed

  in Britain a showroom is called a salesroom

  Synonyms: saleroom