sales team nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sales team nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sales team giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sales team.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sales team

    * kinh tế

    nhóm, tổ, đội bán hàng