salesclerk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salesclerk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salesclerk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salesclerk.

Từ điển Anh Việt

  • salesclerk

    người bán hàng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • salesclerk

    * kinh tế

    người bán hàng

Từ điển Anh Anh - Wordnet