salespeople nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salespeople nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salespeople giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salespeople.

Từ điển Anh Việt

  • salespeople

    /'seilz,pi:pl/

    * danh từ số nhiều

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) những người bán hàng