salesfloor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salesfloor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salesfloor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salesfloor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • salesfloor

    * kỹ thuật

    điểm bán