sales terms nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sales terms nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sales terms giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sales terms.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sales terms

    * kinh tế

    điều kiện bán hàng