salesmen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salesmen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salesmen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salesmen.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • salesmen

    * kỹ thuật

    người bán hàng