sales force nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sales force nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sales force giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sales force.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sales force

    * kinh tế

    đội ngũ (nhân viên) bán hàng

    lực lượng bán hàng

Từ điển Anh Anh - Wordnet