sales plan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sales plan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sales plan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sales plan.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sales plan

    * kinh tế

    kế hoạch bán hàng