sales blitz nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sales blitz nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sales blitz giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sales blitz.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sales blitz

    * kinh tế

    cuộc chiến bán hàng