sales battle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sales battle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sales battle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sales battle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sales battle

    * kinh tế

    cuộc chiến bán hàng