huckster nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

huckster nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm huckster giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của huckster.

Từ điển Anh Việt

 • huckster

  /'hʌkstə/

  * danh từ

  người chạy hàng xách; người buôn bán vặt vãnh

  người hám lợi, người vụ lợi

  * động từ

  cò kè mặc cả

  chạy hàng xách; buôn bán vặt vãnh

  làm giả mạo; pha (nước vào rượu...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • huckster

  a seller of shoddy goods

  Synonyms: cheap-jack

  a person who writes radio or tv advertisements

  Similar:

  peddle: sell or offer for sale from place to place

  Synonyms: monger, hawk, vend, pitch

  haggle: wrangle (over a price, terms of an agreement, etc.)

  Let's not haggle over a few dollars

  Synonyms: higgle, chaffer