hawk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hawk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hawk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hawk.

Từ điển Anh Việt

 • hawk

  /hɔ:k/

  * danh từ

  (động vật học) diều hâu, chim ưng

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (chính trị) kẻ hiếu chiến, diều hâu ((nghĩa bóng))

  kẻ tham tàn

  not to know a hawk from a handsaw

  dốt đặc không biết gì hết

  * nội động từ

  săn bằng chim ưng

  (+ at) vồ, chụp (như chim ưng vồ mồi); bắt sâu (chim)

  * ngoại động từ

  vồ, chụp (mồi)

  * ngoại động từ

  bán (hàng) rong

  (nghĩa bóng) tung (tin), tuyên truyền

  to hawk news about: tung tin đi khắp nơi

  to hawk gossip about: truyền tin đồn nhảm khắp nơi

  * danh từ

  sự đằng hắng

  tiếng đằng hắng

  * nội động từ

  đằng hắng

  * ngoại động từ

  (+ up) đằng hắng để làm bật (những cái vướng ở cổ)

  * danh từ

  cái bàn xoa (của thợ nề)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • hawk

  diurnal bird of prey typically having short rounded wings and a long tail

  an advocate of an aggressive policy on foreign relations

  Synonyms: war hawk

  Antonyms: dove

  hunt with hawks

  the tribes like to hawk in the desert

  Similar:

  mortarboard: a square board with a handle underneath; used by masons to hold or carry mortar

  peddle: sell or offer for sale from place to place

  Synonyms: monger, huckster, vend, pitch

  clear the throat: clear mucus or food from one's throat

  he cleared his throat before he started to speak