ungeared nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ungeared nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ungeared giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ungeared.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ungeared

    having gears not engaged or disconnected

    the machine's ungeared pinion

    Antonyms: geared

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).