accessory food nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accessory food nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accessory food giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accessory food.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accessory food

    * kinh tế

    chất bổ sung cho thức ăn