accessory mineral nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accessory mineral nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accessory mineral giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accessory mineral.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accessory mineral

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    khoáng vật phụ