accessory sign nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accessory sign nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accessory sign giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accessory sign.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accessory sign

    * kỹ thuật

    y học:

    dấu hiệu phụ