accessory thymic nodules nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accessory thymic nodules nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accessory thymic nodules giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accessory thymic nodules.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accessory thymic nodules

    * kỹ thuật

    y học:

    tuyến ức phụ