adjuvant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjuvant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjuvant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjuvant.

Từ điển Anh Việt

 • adjuvant

  /'ædʤuvənt/

  * tính từ

  giúp đỡ, phụ tá, giúp ích

  * danh từ

  người giúp đỡ, người phụ tá; vật giúp ích

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • adjuvant

  * kỹ thuật

  y học:

  chất phụ

  trợ, bổ trợ, phụ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • adjuvant

  an additive that enhances the effectiveness of medical treatment

  enhancing the action of a medical treatment

  the adjuvant action of certain bacteria

  Similar:

  accessory: furnishing added support

  an ancillary pump

  an adjuvant discipline to forms of mysticism

  The mind and emotions are auxiliary to each other

  Synonyms: adjunct, ancillary, appurtenant, auxiliary