access link nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

access link nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm access link giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của access link.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • access link

    * kỹ thuật

    đường truy nhập