access unit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

access unit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm access unit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của access unit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • access unit

    * kỹ thuật

    đơn vị truy nhập