access eye nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

access eye nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm access eye giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của access eye.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • access eye

    * kỹ thuật

    giếng thăm

    lỗ kiểm tra