accessible nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accessible nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accessible giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accessible.

Từ điển Anh Việt

 • accessible

  /æk'sesəbl/

  * tính từ

  có thể tới được, có thể gần được

  the remote hamlet is accessible by bicycle: cái xóm nghèo hẻo lánh đó có thể đi xe đạp đến được

  dễ bị ảnh hưởng

  accessible to bribery: dễ hối lộ, dễ đút lót

  dễ gần (người)

 • accessible

  tới được, đạt được

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • accessible

  * kỹ thuật

  có thể đến được

  đạt được

  hở

  lộ thiên

  mở

  cơ khí & công trình:

  tiếp cận được

  toán & tin:

  tới được

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • accessible

  capable of being reached

  a town accessible by rail

  Antonyms: inaccessible

  capable of being read with comprehension

  readily accessible to the nonprofessional reader

  the tales seem more approachable than his more difficult novels

  Synonyms: approachable

  easily obtained

  most students now have computers accessible

  accessible money

  easy to get along with or talk to; friendly

  an accessible and genial man