accessible boundary point nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accessible boundary point nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accessible boundary point giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accessible boundary point.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accessible boundary point

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    điểm biên đạt được