approachable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

approachable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm approachable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của approachable.

Từ điển Anh Việt

 • approachable

  /ə'proutʃəbl/

  * tính từ

  có thể đến gần, tới gần được

  có thể đến thăm dò ý kiến; có thể tiếp xúc để đặt vấn đề

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • approachable

  easy to meet or converse or do business with

  a friendly approachable person

  Antonyms: unapproachable

  easily approached

  a site approachable from a branch of the Niger

  Synonyms: reachable

  Similar:

  accessible: capable of being read with comprehension

  readily accessible to the nonprofessional reader

  the tales seem more approachable than his more difficult novels