access log nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

access log nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm access log giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của access log.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • access log

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sổ ghi truy cập

    sổ ghi truy xuất