access fee nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

access fee nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm access fee giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của access fee.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • access fee

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phí truy cập