access flow nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

access flow nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm access flow giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của access flow.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • access flow

    * kỹ thuật

    dòng đến