accessorius nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accessorius nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accessorius giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accessorius.

Từ điển Anh Việt

  • accessorius

    * danh từ

    (giải phẫu) cơ phụ; dây thần kinh não X