accessway nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accessway nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accessway giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accessway.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accessway

    * kỹ thuật

    lối vào