access rate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

access rate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm access rate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của access rate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • access rate

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tốc độ truy cập