access room nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

access room nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm access room giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của access room.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • access room

    * kỹ thuật

    phòng đệm