access digit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

access digit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm access digit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của access digit.

Từ điển Anh Việt

  • access digit

    (Tech) số mã truy cập