accessional nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accessional nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accessional giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accessional.

Từ điển Anh Việt

  • accessional

    xem accession

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • accessional

    of or constituting an accession