accessorial nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accessorial nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accessorial giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accessorial.

Từ điển Anh Việt

  • accessorial

    xem accessory

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • accessorial

    nonessential but helpful

    accessorial services included sorting and packing