accessorial service nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accessorial service nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accessorial service giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accessorial service.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accessorial service

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    dịch vụ phụ trợ