access slot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

access slot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm access slot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của access slot.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • access slot

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    khe truy cập

    rãnh truy cập