access road nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

access road nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm access road giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của access road.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • access road

  * kinh tế

  đường dẫn đến

  * kỹ thuật

  đường dẫn lên cầu

  đường dẫn vào ga

  đường đến

  đường nhánh

  đường phụ

  đường rẽ

  đường vào

  xây dựng:

  đường (dẫn) vào

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • access road

  a short road giving access to an expressway

  in Britain they call an access road a slip road

  Synonyms: slip road