access lock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

access lock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm access lock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của access lock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • access lock

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    khóa truy nhập