access menu nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

access menu nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm access menu giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của access menu.

Từ điển Anh Việt

  • access menu

    (Tech) đơn chọn truy cập