accessorily nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accessorily nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accessorily giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accessorily.

Từ điển Anh Việt

  • accessorily

    xem accessory