access list nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

access list nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm access list giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của access list.

Từ điển Anh Việt

  • access list

    (Tech) danh sách truy cập

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • access list

    * kỹ thuật

    danh sách truy nhập