access mode nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

access mode nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm access mode giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của access mode.

Từ điển Anh Việt

 • access mode

  (Tech) kiểu truy cập

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • access mode

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  chế độ truy cập

  chế độ truy xuất

  phương thức truy cập

  phương thức truy xuất

  điện tử & viễn thông:

  chế độ truy nhập