access type nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

access type nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm access type giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của access type.

Từ điển Anh Việt

 • access type

  (Tech) loại truy cập

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • access type

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  kiểu truy cập

  điện tử & viễn thông:

  loại truy nhập