access cycle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

access cycle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm access cycle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của access cycle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • access cycle

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chu kỳ truy nhập