accessibly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accessibly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accessibly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accessibly.

Từ điển Anh Việt

  • accessibly

    xem accessible