access port nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

access port nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm access port giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của access port.

Từ điển Anh Việt

 • access port

  (Tech) bến truy cập

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • access port

  * kỹ thuật

  cổng tiếp cận

  cổng truy nhập

  lỗ nạp

  điện tử & viễn thông:

  cổng dữ liệu