access (acs) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

access (acs) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm access (acs) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của access (acs).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • access (acs)

    * kỹ thuật

    truy nhập