admittance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

admittance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm admittance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của admittance.

Từ điển Anh Việt

 • admittance

  /əd'mitəns/

  * danh từ

  sự cho vào, sự để cho vào; sự nhận vào; sự thu nạp

  no admittance except on business: không có việc xin miễn vào

  to get (gain) admittance to...: được thu nhận vào...; được thu nạp vào...

  lối đi vào

  (vật lý) sự dẫn nạp; độ dẫn nạp

 • admittance

  (Tech) dẫn nạp, đạo nạp, tổng dẫn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • admittance

  * kỹ thuật

  dẫn nạp

  điện nạp

  độ dẫn nạp

  xây dựng:

  độ nhận

  tổng đẫn

  điện:

  tổng dẫn

Từ điển Anh Anh - Wordnet